sexta-feira, 24 de abril de 2015

Data Hoje - dateSys()

Data Hoje - dateSys()

dAta_hoje is Date
dAta_hoje = DateSys()
Info(dAta_hoje) // mostra YYYMMDD
Info(DateToString(DateSys(),"DD/MM/YYYY")) // MOSTRA DD/MM/YYYYNenhum comentário:

Postar um comentário

Teste

Teste
teste